Genom beslut vid vårens årsmöten i Miljöföreningen Fyris Östra källor och Österbybruk-Dannemora Vattenråd har föreningarna beslutat att gå samman och bilda Vattenrådet Fyris Östra källor.

 

Styrelse
Tommy Blom, ordförande
Leif Bertelson, kassör
Christer Wahlgren, ledamot
Bernt Östergren, ledamot
Freddie Eriksson, ledamot
Christer Östblom, suppleant
Johan de Faire, suppleant

Valberedning
Madeleine Alpsjö

Revisorer
Göran Mårtensson

Föreningen har till ändamål att vårda, bevara och utveckla de kulturhistoriska naturvärdena i Österbybruk-Dannemora vattensystem. Baserat på den övergripande målsättningen kommer föreningen att på olika sätt och i samverkan med Länsstyrelse, Östhammars kommun, intresserade privatpersoner, organisationer och markägare att med praktiskt arbete och attitydpåverkan arbeta för målsättningen. Ett långsiktigt mål är att höja Dannemorasjöns medelvattenstånd till förmån för friluftsliv, fiske och fågelliv.