Genom beslut vid vårens årsmöten i Miljöföreningen Fyris Östra källor och Österbybruk-Dannemora Vattenråd har föreningarna beslutat att gå samman och bilda Vattenrådet Fyris Östra källor.

Vid ett konstituerande möte den 31 maj fattades beslut om stadgar och val av styrelse.

Styrelse
Freddie Eriksson, ordförande
Leif Bertelson, kassör
Christer Wahlgren, ledamot
Tommy Blom, ledamot
Johan de Faire, ledamot
Svante Svensson, ledamot
Mats Björk, suppleant
Madélèinè Alpsjö, suppleant

Valberedning
Kurt Nordlander
Christer Bohlin

Revisorer
Göran Mårtensson
Per Gustaf Jernberg

Föreningen har till ändamål att vårda, bevara och utveckla de kulturhistoriska naturvärdena i Österbybruk-Dannemora vattensystem. Baserat på den övergripande målsättningen kommer föreningen att på olika sätt och i samverkan med Länsstyrelse, Östhammars kommun, intresserade privatpersoner, organisationer och markägare att med praktiskt arbete och attitydpåverkan arbeta för målsättningen. Ett långsiktigt mål är att höja Dannemorasjöns medelvattenstånd till förmån för friluftsliv, fiske och fågelliv.