Dannemorasjön - Vår

Dannemorasjön - Sommar

Dämmet i Norrängsdammen vid Slagsmyren är ett s.k. bottenutskov som innebär att dåligt syresatt bottenvatten fyller på Harvikadammen.
För att syresätta vattnet har Vattenrådet i samråd med kommunen monterat reglar i befintlig U-balk. Detta skapar en liten bassäng och sedan faller vattnet muntert ner.
Se bilder.

 


Ansökan av bidrag

Under våren 2010 ansökte föreningen om bidrag med 15000 kr för vassklippning och slyröjning i och omkring Dannemorasjön.

I mars meddelade Upplandsstiftelsen att man beviljat föreningen Naturvårdbidrag med 15000 kr.
Medlen kommer att användas för drivmedel till vassklippningsbåten, reservdelar och viss renovering av densamma. Vidare till inköp av verktyg för slyröjning. Vi uppskattar förstås bidraget från Upplandsstiftelsen till fullo och det erkännande av föreningens insatser som det också innebär.

Dalåns mynning i Dannemorasjön den 7 april 2013

När vattenståndet i Harvikadammen blev för lågt kunde inte avtappning ske via Dalån till Dannemorasjön. När vattenståndet sjönk även i Dannemorasjön bildades bassänger där fisken stängdes in. Den närmaste framtiden får visa hur resten av Dannemorasjön klarat sig. Det finns risk för att ytterligare stora mängder fisk har stängts in på grund av den tjocka isen och det låga vattenståndet.

Följande rapporter är redovisningar av projektarbeten inom en delkurs vid SLU i civilingenjörsutbildningen vid Uppsala Universitet:

Förändrad reglering av dammarna uppströms Dannemorasjön
Modifiering av Dannemorasjöns utlopp

Äntligen klart med projektet Lilla Ralby!

Det tog cirka 4 månader från idé till verklighet. Projektet har kantats av diverse svårigheter. Inte med att övertyga kommun och Länsstyrelse om projektet i sig, men snarare att få alla beslut på plats. Vår ansökan till Samhällsbyggnadsnämnden resulterade i ett beslut där det hade insmugit sig ett mindre syftningsfel som, åtminstone för en lekman, tolkades som om dispens från strandskyddet inte behövdes! Eftersom projektet också skulle anmälas till Länsstyrelsen uppmärksammades vi på att dispens för strandskyddet måste sökas. Samhällsbyggnadsnämnden beslöt då, föredömligt snabbt, om dispensen som skickades till Länsstyrelsen för granskning och eventuell omprövning, helt enligt regelverket. Då upptäckte Länsstyrelsen att kommunen fattat beslut utan att ha mandat eftersom reglerna för landskapsbildsskydd också blev aktuella. Alltså upphävde Länsstyrelsen kommunens beslut och tog över handläggningen.

Den 14 december fattade Länsstyrelsen beslut om dispens från såväl strandskydd som landskapsbildsskydd och med det beslutet i ryggen kunde vi teckna ett nyttjanderättsavtal om marken med Bergvik/Korsnäs. Eftersom Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Miljödomstolen av Naturvårdsverket var vi tvungna att vänta tills beslutet vunnit laga kraft efter tre veckor, dvs den 4 januari.

Denna korta beskrivning av verkligheten döljer det faktum att vi skickat ca 100 mail till Länsstyrelse och kommun och tagit emot ett 60-tal samt att det krävts ett antal telefonsamtal.

Någonstans i denna process beviljades projektet också medel från Leader Upplandsbygd med kr 20000 som tillsammans med bidrag från Miljöföreningen Fyris Östra Källor och Österby fiskeriförening på 5000 var ska täcka kostnaderna för schaktning, grävning och arrendeavgiften till Bergvik.